Llanddona

Adre / Home

Bydd Cyngor Cymuned Llanddona yn cyfarfod yn yr Ysgol bob mis, heblaw am ym mis Awst a mis Rhagfyr, pan na chynhelir cyfarfodydd.   Mae’r Cyngor Cymuned yn gwasanaethau pentref ac mae’n cynnwys 10 aelod etholedig o’r gymuned leol.    Mae’n aelod o Un Llais Cymru.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gynnal a chadw’r llwybrau cyhoeddus yn y pentref, ac mae hefyd yn cynrychioli’r preswylwyr lleol ar Bwyllgor Cyswllt y Cyngor Sir.

Llanddona map

Llanddona Community Council meets at the local School every month apart from the months of August and December, when no meetings are held.   The Community Council serves the village of Llanddona and is made up of 10 elected members from the local community.   It is a member of One Voice Wales.

The Council has responsibility for the maintenance and upkeep of the public footpaths in the village It also represents the local residents at the County Council liaison committee.

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis - ffeiliau testun bach sy'n cael eu rhoi ar eich peiriant i helpu'r safle i ddarparu profiad gwell o ddefnyddiwr. Yn gyffredinol, defnyddir cwcis i gadw dewisiadau defnyddwyr, storio gwybodaeth ar gyfer pethau fel basgedi siopa, a darparu data olrhain dienw i geisiadau trydydd parti fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwneud eich profiad pori yn well. Fodd bynnag, efallai y byddai'n well gennych analluogi cwcis ar y wefan hon ac ar eraill. Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn yw analluogi cwcis yn eich porwr. Awgrymwn ymgynghori ag adran Cymorth eich porwr neu edrychwch ar wefan the About Cookies website sy'n cynnig arweiniad ar gyfer pob porwr modern. This site uses cookies - small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping baskets, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers.

Close